Bảo mật thông tin

1. NIIC hoàn toàn không lưu trữ các thông tin liên quan đến hoạt động nhập dữ liệu của khách hàng trong quá trình sử dụng, ngoại trừ thông tin khách hàng sử dụng để đăng ký tài khoản sử dụng bao gồm Họ tên, Email, Số điện thoại.

2. NIIC không lưu trữ lại thông tin liên quan đến thẻ tín dụng của khách hàng nếu khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán online.

3. Khách Hàng cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung mà Khách Hàng đã nhập vào và/hoặc các thao tác với thông tin trên Phần Mềm mà Khách Hàng có quyền truy cập.

4. NIIC đảm bảo và cam kết không truy cập, thay đổi Thông Tin; chia sẻ, tiết lộ hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào nào khác trừ khi được sự cho phép của Khách hàng. Đồng thời, NIIC sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết và trong phạm vi cho phép để đảm bảo sự bảo mật của các Thông Tin nói trên.

5. NIIC sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách Hàng khi: NIIC được cảnh báo hoặc nghi ngờ đã hoặc đang có sự xâm phạm đến sự bảo mật của Thông Tin; hoặc Được yêu cầu tiết lộ Thông Tin theo quy định pháp luật hoặc bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

6. Nghĩa vụ bảo mật của NIIC không áp dụng đối với:

  • Những thông tin đã trở nên công khai tại thời điểm tiết lộ hoặc trở nên công khai một cách thợp pháp sau đó mà không xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật của NIIC;
  • Thông Tin mà NIIC đã có trước khi nhận được từ Khách Hàng với điều kiện nguồn của những thông tin này không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận bảo mật, nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc ủy thác bảo mật nào với Khách Hàng đối với những thông tin đó.
  • Thông Tin được tiết lộ một cách hợp pháp tới NIIC bởi một Bên thứ ba, mà Bên thứ ba đó không nhận được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ Khách Hàng và không chịu ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào;
  • Thông Tin được cho phép bằng văn bản của Khách Hàng
  • Trường hợp phải được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật, Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Nghĩa vụ bảo mật của NIIC chấm dứt sau thời điểm chấm dứt hợp đồng theo Điều khoản và điều kiện.

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NIIC