Điều khoản và điều kiện

Điều 1. 

Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ này mô tả những điều kiện, điều khoản theo đó Công ty TNHH Phần Mềm NIIC (sau đây gọi là NIIC) cung cấp và Khách Hàng sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý tại website https://giaiphapzalo.com (sau đây gọi là Trang Web). Việc Khách Hàng đồng ý đặt mua phần mềm, gói dịch vụ theo các cách thức đã được đưa ra trên Trang Web đồng nghĩa với việc Khách Hàng chấp thuận và cam kết tuân thủ với Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ này. NIIC có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ nếu Khách hàng không chấp nhận Quy định này.
Khách hàng và NIIC có thể được gọi chung là “các bên”, “hai bên” hoặc gọi riêng là “một bên”, “mỗi bên”.

Các thuật ngữ được nêu trong Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ Phần Mềm quản lý này được hiểu như sau:

NIIC: là Công ty TNHH Phần mềm

Trang Web: là website https://giaiphapzalo.com

Phần Mềm: là phần mềm quản lý trên trang web https://giaiphapzalo.com

Khách Hàng: là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đặt mua và sử dụng dịch vụ phần mềm tại Trang Web.

Người Sử Dụng (Phần Mềm/dịch vụ): là cá nhân đã đặt mua dịch vụ, hoặc cá nhân thuộc tổ chức đặt mua dịch vụ có tài khoản và mật khẩu để truy cập và sử dụng Phần Mềm.

Dịch Vụ: là dịch vụ Phần Mềm tại trang web https://giaiphapzalo.com, theo đó người sử dụng có quyền thao tác với Phần Mềm đã được cài đặt sẵn trên hệ thống của NIIC để thực hiện các nghiệp vụ quản lý của mình.

Quy Định: là Quy định về cung cấp và sử dụng dịch vụ này.

Cập nhật (Phần Mềm): là việc chỉnh sửa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Nâng cấp (Phần Mềm): là việc nâng cấp các tính năng mới cho phần mềm.

Điều 2. Yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao kết hợp đồng

Yêu cầu cung cấp Dịch Vụ do Khách Hàng khởi tạo theo mẫu của NIIC (sau đây gọi là phiếu đặt mua dịch vụ) và gửi đi bằng cách sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến được coi là một đề nghị giao kết hợp đồng cung cấp và sử dụng Dịch vụ với thông tin chi tiết như đã nêu trong phiếu đặt mua dịch vụ.

Hợp đồng cung cấp và sử dụng Dịch vụ giữa Khách Hàng và NIIC (Sau đây gọi là Hợp đồng) sẽ có hiệu lực pháp lý và ràng buộc các bên thực hiện kể từ thời điểm Khách Hàng nhận được trả lời của NIIC về việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng nêu trên.

Khách Hàng sẽ có quyền sử dụng Dịch Vụ kể từ thời điểm nhận được trả lời đó.

Điều 3. Phí dịch vụ và Thanh toán

Khách Hàng phải thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho thời hạn sử dụng đã lựa chọn theo bảng giá NIIC đã cung cấp trên Trang We. Việc thanh toán phải được thực hiện trước khi Khách Hàng sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có quyền lựa chọn phương thức, hình thức thanh toán và thời hạn sử dụng Dịch vụ theo các cách thức đã được cung cấp trên Trang Web.

Khách hàng đảm bảo Khách hàng là người sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp loại thẻ hoặc tài khoản thanh toán mà Khách hàng dùng để thanh toán phí dịch vụ cho NIIC. Khách hàng phải tuân thủ các quy định và chịu các loại phí của bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán để NIIC nhận được đầy đủ phí dịch vụ.

NIIC có quyền thay đổi Phí dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào NIIC cho là hợp lý. Việc thay đổi giá dịch vụ này sẽ được thông báo rộng rãi trên trang web, hoặc gửi trực tiếp đến Khách hàng.

Điều 4. Sử dụng Dịch vụ

Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về mọi thiết bị, máy tính, các phần mềm được cài đặt trên thiết bị, máy tính của Khách hàng và (những) dịch vụ kết nối (như dịch vụ truy nhập internet) liên quan đến việc truy nhập và sử dụng dịch vụ, đảm bảo các thiết bị này tương thích với Phần Mềm.

NIIC không chịu trách nhiệm đối với việc không thể truy cập hoặc sử dụng Phần Mềm do các lỗi phát sinh từ kết nối mạng, thiết bị phần cứng, phần mềm khác được cài đặt trên thiết bị của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự sai hỏng, không tương thích của phần cứng đối với Phần Mềm; sự không tương thích giữa Phần Mềm và các phần mềm khác mà Khách hàng đã cài đặt và/hoặc đang sử dụng; kết nối internet bị ngắt hoặc yếu.

Dịch vụ do NIIC cung cấp, chỉ được sử dụng theo các mục đích đi kèm với mỗi loại dịch vụ, và không được sử dụng như là dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho các trường hợp cụ thể khác nhau. NIIC không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào về những tổn thất liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ như là sự tư vấn chuyên nghiệp như vậy.
NIIC không đảm bảo hay cam kết rằng Dịch vụ này không bị virus, bị gián đoạn, lỗi, tuy nhiên NIIC sẽ thực hiện việc bảo trì và nâng cấp Phần Mềm theo điều 8 dưới đây để đảm bảo hoạt động của Phần Mềm đáp ứng mục đích sử dụng của nó.
Khách hàng đồng ý ngay lập tức báo cho NIIC được biết khi phát hiện ra bất kỳ lỗi nào của Phần Mềm ảnh hưởng đến việc sử dụng Phần Mềm và/hoặc dữ liệu.

Điều 5. Sở hữu trí tuệ

NIIC cam kết rằng NIIC có quyền sử dụng Phần Mềm như là một dịch vụ để cung cấp cho Khách hàng và việc đó hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Bằng việc chấp nhận cung cấp Dịch vụ cho Khách Hàng, NIIC đồng ý cấp quyền sử dụng cho Khách hàng đối với Phần Mềm, tuân theo các điều khoản của Quy định này trong thời hạn sử dụng dịch vụ. Ngoại trừ trường hợp nêu trên, không có quy định nào được hiểu hoặc được coi là cấp, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ của Phần Mềm cho Khách hàng, trừ phi được thể hiện rõ ràng bằng văn bản được phê duyệt bởi đại diện hợp pháp của Khách Hàng và NIIC.

Khách hàng nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ đối với các thông tin của Khách hàng được nhập hoặc là kết quả của các thao tác trên Phần Mềm.

Trong suốt thời hạn thực hiện Hợp Đồng này, mỗi Bên cam kết tuân thủ và không xâm phạm quyền đối với tài sản trí tuệ của Bên còn lại, bao gồm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả (“Quyền Sở hữu trí tuệ”). Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của từng Bên đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, sản phẩm quảng cáo thương mại do Bên đó sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Đối với (các) vi phạm về Quyền sở hữu trí tuệ, Bên thực hiện hành vi vi phạm, tùy vào mức độ vi phạm, phải thực hiện (các) biện pháp sau, bao gồm nhưng không giới hạn, chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại, tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác Quyền sở hữu trí tuệ của Bên bị vi phạm.

Trong trường hợp vì mục đích ngăn chặn hành vi vi phạm Quyền Sở hữu trí tuệ của Bên vi phạm trong Hợp Đồng này mà Bên kia phải thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Bên vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí mà Bên bị vi phạm đã bỏ ra để thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên.

Điều 6. Bảo trì và nâng cấp Phần Mềm

  1. Bảo trì thường xuyên

NIIC sẽ bảo trì thường xuyên để đảm bảo việc truy cập và sử dụng liên tục Phần Mềm của Khách Hàng và các người sử dụng khác. Trong trường hợp việc bảo trì Phần Mềm của NIIC có khả năng gây gián đoạn hoặc gây chậm trễ đến việc truy cập và sử dụng của Khách Hàng, NIIC sẽ thông báo cho Khách Hàng ít nhất là hai ngày trong tuần trước khi thực hiện việc bảo trì đó.

  1. Bảo trì khẩn cấp

Tại bất kỳ thời điểm nào, NIIC có quyền thực hiện việc bảo trì khẩn cấp để thực hiện việc vá lỗi, sửa chữa Phần Mềm. Trong những trường hợp bảo trì khẩn cấp như vậy, NIIC sẽ thông báo cho Khách Hàng trong một thời hạn hợp lý trước hoặc sau khi thực hiện.

Thời gian không thể sử dụng dịch vụ do NIIC bảo trì Phần Mềm theo quy định tại khoản 1 và 2 điều này sẽ được NIIC tự động khấu trừ vào thời gian sử dụng có tính phí của Khách Hàng.

  1. Cập nhật Phần Mềm

NIIC sẽ liên tục cập nhật Phần Mềm với các quy định pháp luật về tài chính, kế toán, thuế và các quy định khác liên quan đến việc vận hành Dịch Vụ, đảm bảo các nghiệp vụ của Phần Mềm tuân thủ quy định pháp luật.

Chậm nhất là 03 (ba) ngày trước khi quy định pháp luật có hiệu lực, NIIC sẽ cập nhật Phần Mềm.

  1. Nâng cấp Phần Mềm

NIIC có quyền nâng cấp, phát triển Phần Mềm và có quyền tính phí bổ sung hoặc tăng phí dịch vụ đối với phiên bản Phần Mềm đã được nâng cấp này.

NIIC có quyền ngừng cung cấp phiên bản cũ của Phần Mềm, sau khi thông báo cho Khách hàng 10 ngày so với thời điểm chấm dứt. Khách hàng sử dụng phiên bản cũ của Phần Mềm có quyền chuyển sang dùng phiên bản cập nhật, hoặc chấm dứt hợp đồng. Các khoản tiền trả trước cho thời gian không sử dụng sẽ được NIIC hoàn trả trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt dịch vụ

Ngoài các trường hợp bất khả kháng theo điều 9 dưới đây và các trường hợp khác đã được nêu rõ trong Quy định này, Dịch Vụ được NIIC cung cấp và Khách Hàng có quyền sử dụng liên tục trong thời hạn đã đăng ký theo Đơn Yêu Cầu. NIIC sẽ không hoàn lại các khoản tiền đã trả trước nếu Khách Hàng đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng dịch vụ trước hạn không tuân thủ các quy định của hợp đồng này.
Trong trường hợp Khách hàng đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ, Khách Hàng phải gửi thông báo cho NIIC chậm nhất là 03 (ba) ngày trước thời điểm dự kiến chấm dứt. Hợp Đồng chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm được nêu trong thông báo của Khách hàng đã được NIIC chấp thuận. Nếu trong thông báo của Khách hàng không nêu cụ thể thì thời điểm chấm dứt thì Hợp Đồng đó kết thúc hiệu kể từ thời điểm NIIC nhận được thông báo của Khách hàng,

NIIC có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải bồi thường trong trường hợp Khách Hàng vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ tại Quy Định này và các chính sách của NIIC đã được công bố trên Trang Web.

Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng và các trường hợp khác đã được nêu rõ trong hợp đồng hoặc quy định pháp luật, Hợp Đồng cung cấp và sử dụng Dịch Vụ giữa NIIC và Khách Hàng chỉ chấm dứt trong các trường hợp thời hạn sử dụng Dịch Vụ đã hết và Khách Hàng không gia hạn dịch vụ.

Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi chấm dứt hợp đồng, NIIC sẽ trích xuất tất cả các Thông Tin, dữ liệu của Khách Hàng được lưu trên máy chủ của NIIC và gửi qua email mà Khách Hàng đã đăng ký, hoặc Khách Hàng trực tiếp đến tại trụ sở của NIIC để nhận dữ liệu. Sau khi trao trả dữ liệu cho Khách Hàng, NIIC sẽ huỷ bỏ hoàn toàn Thông Tin của Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng Phần Mềm.

Điều 8. Bồi thường thiệt hại

Các Bên thỏa thuận và cam kết rằng, ngoại trừ các trường hợp miễn trừ được quy định trong Hợp Đồng này và/hoặc theo quy định về trường hợp miễn trừ do pháp luật quy định và không ảnh hưởng đến việc phạt vi phạm, nếu một Bên có hành vi vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại thì Bên vi phạm phải bồi thường mọi tổn thất do hành vi vi phạm Hợp Đồng gây ra cho Bên bị vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà Bên bị vi phạm phải chịu, khoản lợi trực tiếp mà Bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm, chi phí xác định, khắc phục thiệt hại, phí luật sư, tư vấn, giám định, tiền phạt vi phạm, tiền bồi thường thiệt hại mà Bên bị vi phạm phải thanh toán cho bên thứ ba vì hành động của Bên vi phạm.

Điều 9. Chính sách hoàn tiền

9.1 Công ty chỉ hoàn tiền lại cho khách hàng trong những trường hợp sau đây

a. Các chi tiết, chức năng của phần mềm đột ngột xảy ra sự cố và công ty công bố không thể xử lý.

b. Hệ thống máy chủ của công ty gặp sự cố và không thể xử lý

Trong trường hợp hoàn tiền, giá trị tối đa tiền được hoàn cho khách hàng sẽ được tính kể từ ngày khách hàng thông báo lỗi phần mềm cho đến kỳ hạn thanh toán hoặc không quá 50% giá trị khách hàng thanh toán tại thời điểm mua phần mềm. Khoản tiền hoàn sẽ được thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng cho khách hàng tối đa 30 ngày kể từ khi hai bên thống nhất hoàn tiền.

Công ty chỉ chấp nhận yêu cầu hoàn tiền trong thời hạn 180 ngày kể từ sau khi thanh toán mua gói Zalo Pro.

9.2 Công ty không hoàn tiền trong các trường hợp sau đây

a. Máy tính, hệ thống mạng của khách hàng xảy ra sự cố, xuống cấp, bị nhiễm vi rút khiến cho phần mềm không thể hoạt động bình thường

b. Người dùng tự ý can thiệp vào mã nguồn hoặc các file hệ thống của phần mềm khiến cho phần mềm không đủ điều kiện để cài

c. Các công ty cung cấp ứng dụng bên thứ 3 như Zalo, Facebook thay đổi chính sách hoặc tuyên bố ngưng cung cấp dịch vụ.

d. Các trường hợp bất khả kháng như ở điều 10 dưới đây

9.3 Cách thức thanh toán số dư còn lại

a. Đối với các gói theo tháng, cách tính số dư còn lại = (Tổng số tiền thanh toán / Tổng số ngày theo gói được cấp) x (Số ngày theo gói được cấp – Số ngày kể từ khi mua gói đến ngày yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận). Tất cả thời gian sẽ không tính theo thời gian khuyến mãi. Ví dụ: Khách hàng A mua gói NC5 3 tháng với số tiền thanh toán 597.000đ từ ngày 01/12/2016, đến ngày 01/02/2017 yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận thì số dư khách còn lại = (597000/90)x(90-60) = 199.000đ

b. Đối với gói vĩnh viễn, cách tính số dư còn lại = (Tổng số tiền thanh toán / 730) x (730 – Số ngày kể từ khi mua gói đến ngày yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận). Ví dụ: hách hàng A mua gói NC5 Vĩnh viễn với số tiền 2.400.000đ từ ngày 01/12/2016, đến ngày 01/02/2017 yêu cầu hoàn tiền được tiếp nhận thì số dư khách còn lại = (2400000/730)x(730-60)=2.202.000đ

Điều 10. Bất khả kháng

Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan đối với hệ thống thiết bị của NIIC mà NIIC không thể lường trước và không thể ngăn chặn mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng Phần Mềm một cách chính xác và hiệu quả và/hoặc ảnh hưởng đến sự toàn vẹn, chính xác của cơ sở dữ liệu của Khách Hàng gắn với Phần Mềm. Các sự kiện sau đây được coi là bất khả kháng:

Chiến tranh, sự xâm chiếm, xung đột vũ trang, kẻ thù bên ngoài, cách mạng hay khủng bố; hoặc

Thiên tai, hỏa hoạn, tràn nước trong phạm vi địa lý mà Dịch vụ được thực hiện; đường truyền tín hiệu thu vệ tinh bị sự cố; hoặc

Bất kỳ sự kiện nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của NIIC, trong từng trường hợp đều không thể dự đoán và ngăn chặn mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép.

NIIC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của hợp đồng này nếu những chậm trễ hay vi phạm đó bị gây ra bởi sự kiện bất khả kháng.

Nếu sự kiện bất khả kháng tác động và làm cho NIIC không thể thực hiện nghĩa vụ cung cấp dịch vụ của mình theo Hợp đồng này, NIIC sẽ ngay lập tức thông báo cho Khách hàng biết về sự kiện bất khả kháng này trong thời hạn và cách thức phù hợp, bao gồm cả thời gian bắt đầu, thời gian dự kiến kéo dài, phạm vi nghĩa vụ bị ảnh hưởng, hậu quả dự kiến và biện pháp khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra (nếu có). NIIC có quyền chỉ định bên thứ ba khác để khắc phục hoặc hỗ trợ cho quá trình khắc phục hậu quả.

Khách Hàng có quyền chấm dứt hợp đồng nếu sau thời hạn khắc phục mà NIIC đã đưa ra mà NIIC không hoàn thành việc khôi phục dịch vụ.

Điều 11. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

  1. Luật áp dụng

Bằng việc chấp nhận Quy định này, Khách Hàng và NIIC đồng ý rằng luật điều chỉnh cho hợp đồng được giao kết giữa hai bên về việc sử dụng Dịch Vụ là pháp luật Việt Nam.

  1. Giải quyết tranh chấp

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách Hàng được khuyến khích liên lạc và hợp tác với bộ phận hỗ trợ của NIIC để giải quyết.
Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trước hết trên cơ sở thương lượng giữa Các Bên. Trong trường hợp tranh chấp không giải quyết được thông qua thương lượng, một hoặc cả hai Bên có quyền đưa tranh chấp nêu trên ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội. Bên có lỗi gây ra tranh chấp sẽ phải chịu mọi chi phí hợp lý để giải quyết tranh chấp, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, phí giám định, phí thuê chuyên gia tư vấn.

Điều 12. Điều khoản chung

Không chuyển nhượng:

Khách hàng cam kết không chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng giao kết với NIIC về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ mà không được sự đồng ý của NIIC.

Thay đổi Quy định

NIIC bảo lưu quyền được thay đổi Quy định này và các chính sách trên Trang Web tại mọi thời điểm. Bản thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm theo thông báo được đăng tải trên Trang Web hoặc theo thông báo cho Khách Hàng.

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NIIC